Stientje van Veldhoven

D66 is onder kiezers het meest geliefd als regeringspartij volgens een peiling van Maurice de Hond. Ook onder politieke partijen is het een geliefde coalitiepartner. Politieke watchers noemen de partij daarom ook wel ‘het populairste meisje op het bal’. Hoe denkt deze gedroomde regeringspartner over duurzaamheid?

D66 neemt duurzaamheid in elk geval serieus als we naar de ‘poppetjes’ kijken. Stientje van Veldhoven, twee keer groenste politica van het jaar, staat nummer twee op de lijst. Maar hoe zit het met het partijprogramma?

Ook daarin profileert D66 zich als een middenpartij die duurzaamheid serieus neemt. Maar wél als een echte middenpartij, met enigszins bescheiden ambities. Want 20% duurzame energie in 2020 is bijvoorbeeld een gematigde ambitie. De Wadden, om maar eens een dwarsstraat te noemen, stellen zichzelf bijvoorbeeld veel hogere doelen: 100% hernieuwbare energie in 2020. Ook neemt D66, zoals het een knuffelbeer in het midden betaamt, geen uitgesproken afstand van zaken als kernenergie of CO2-opslag. De partij zet vooral in op het verbeteren en uitbouwen van bestaand beleid zoals de SDE+-regeling en emissiehandel.

Een echte middenpartij dus, met bescheiden ambities en zonder inspirerende vergezichten, al is het idee om van Nederland een grondstoffenrotonde te maken origineel en sterk. Dat neemt niet weg dat D66 als mogelijke regeringspartij wel degelijk impact kan hebben om Nederland te verduurzamen, als het er tenminste in slaagt veel stemmen te trekken. Van belang is dan dat het de partij lukt om groene thema’s, niet per se populair bij de borrel, dichtbij mensen te brengen. En daarvoor biedt het programma aanknopingspunten.

Het belooft bijvoorbeeld een lagere energierekening voor 1 miljoen huishoudens. Het zorgt dat zonne-energie er niet alleen is voor een elite met een geschikt dak: iedereen moet kunnen verdienen met zonne-energie, ook op het dak van een ander. Plus: de baten van aardgas worden geïnvesteerd in energie voor onze kinderen. Dat is toch iets heel anders dan het spaarvarken van onze kinderen stuk slaan door de staatschuld nog verder te laten oplopen.

Concreet wil de partij ons land met dit beleid verduurzamen:

– Oprichting van een fonds met een deel van de aardgasbaten, waarmee investeringen in duurzame energie worden gefinancierd.

– Vasthouden aan Europese afspraken voor CO2 reductie: 40% minder in 2030, 60% minder in 2040 en 80% minder in 2050. Van belang is hiervoor dat de emissiehandel beter gaat werken, bijvoorbeeld door het aantal rechten sneller te verkleinen.

– Twee keer zo snelle groei van het aandeel duurzaam in de energievoorziening, zodat in 2020 20% van de energie duurzaam is opgewekt. Dit kan met een verdubbeling van de duurzame energiesubsidie (SDE+ regeling), meer bijstook van duurzame biomassa in kolencentrales en het eenvoudiger maken van zelf energie opwekken op het eigen dak of dat van de bovenbuurman.

– Voor alle nieuwe energiecentrales moet een uitstootnorm gelden van 350gr CO2/ Kwh. CO2-opslag en hergebruik krijgt steun als onderdeel van een ambitieus CO2-besparingsbeleid. Daarbij wil D66 de mogelijkheden van opslag op zee eerst ontwikkelen en leren van CO2-opslag op land in buurlanden.

– Ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen, die niet ten koste gaan van voedselgewassen of het tropisch regenwoud. Alle biomassa moet duurzaam worden gecertificeerd. Ook wil de partij de milieu-impact van de verschillende fossiele brandstoffen laten certificeren.

– Herziening van de energiebelasting zodat bedrijven extra investeren in energiebesparing of eigen bronnen van duurzame energie, zoals aardwarmte of het gebruik van restwarmte. In 2020 moeten minimaal 1 miljoen woningen geïsoleerd zijn en stuurt het bouwbesluit op energieproducerende nieuwbouw.

– Beginnen met een gezamenlijke netbeheerder die een Noordzee-net voor duurzame energie aanlegt. En met een gezamenlijk Europees beleid waar we in Noord West Europa mee starten.

– Het komende kabinet moet een nationaal energieplan voor 2020 opstellen, met concrete, meetbare doelen. De kern van dit plan wordt gevormd door energiebesparing in bestaande gebouwen, energieneutrale nieuwbouw en door meer stroom duurzaam op te wekken. D66 wil dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan en alle daarbij behorende energie- en klimaatzaken in handen komt van 1 minister.

– Kernenergie staat voor D66 onderaan de ladder bij het vormgeven aan een duurzame energievoorziening, en dient op geen enkele wijze door de overheid gesubsidieerd te worden.

– Inspelen op groeiende grondstoffenschaarste door van Nederland de grondstoffenrotonde van Europa te maken.

– Heffing op kunstmest omdat er voldoende meststoffen zijn voor hergebruik.

– Invoering kiloknallertaks (hoog BTW) op vlees en extra betalen voor autogebruik.

– Vrijstellingen van de energiebelasting en rode diesel verder af te bouwen.

– Handhaving fiscale prikkels zoals de groene heffingskorting in 2013 en meer mogelijkheden voor belastingaftrek voor investeringen in energiebesparingen en milieu-investeringen.