5 redenen waarom je moet gaan stemmen voor de Provinciale Staten

Vandaag – 15 maart – zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Deze verkiezingen zijn belangrijk voor het beschermen van de Nederlandse natuur, het stimuleren van duurzame energie en duurzame mobiliteit. Ook de waterschappen zijn belangrijk, want het gaat namelijk niet goed met het Nederlandse oppervlaktewater. Het drinkwater is prima, maar slechts 1 procent van ons oppervlaktewater krijgt het label ‘goed’ bleek uit een rapport van Natuurmonumenten. Planten en dieren zijn hier de dupe van. Daarom zetten we 5 redenen voor je op een rij waarom je vandaag moet gaan stemmen.

De rol van duurzaamheid bij de Provincie

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij de Provinciale Statenverkiezingen en in het provinciale beleid in het algemeen. Dit komt doordat de provincies een belangrijke rol spelen bij het realiseren van duurzame ontwikkeling. Ze maken milieubeleid en voeren dit uit, regelen alles rondom ruimtelijke ordening en natuurbeheer en moeten zorgen voor goede infrastructuur voor duurzame mobiliteit.

Duurzame energieprojecten

De provincies zijn ook belangrijke spelers bij het bevorderen van duurzame energieproductie en -besparing. Ook stimuleren ze innovaties op dit vlak. Door te gaan stemmen, oefen je invloed uit op het duurzame beleid van de provincie en daarmee ook op de duurzame toekomst van Nederland.

Verkiezingen Provinciale Staten
De Provinciale Statenverkiezingen zijn verkiezingen in Nederland waarbij de inwoners van elke provincie stemmen voor de leden van de Provinciale Staten. De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van elke provincie en hebben een aantal belangrijke taken, zoals het vaststellen van de provinciale begroting, het bepalen van het provinciale beleid en het controleren van het werk van het provinciebestuur.

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden op hun beurt gekozen door de burgers van de provincie.

De provincie en de waterschappen

Hoewel provincies en waterschappen beide een eigen verantwoordelijkheid hebben, werken ze vaak samen om tot een integraal beleid te komen op het gebied van waterbeheer en ruimtelijke ordening. De provincie kan bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het waterbeheer. Onder andere door het vaststellen van de provinciale waterhuishoudingsplannen, maar ook door betrokkenheid bij de financiering van grote waterprojecten.

De verkiezingen van de waterschappen 
Tijdens de verkiezingen van 15 maart worden ook de leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland gekozen. 
Dit jaar kunnen wij bij de waterschapsverkiezingen stemmen voor 85 procent van de zetels in het waterschapsbestuur. De andere zetels zijn geborgd voor groepen die belang hebben bij en meebetalen aan waterbeheer. Denk aan belangenclubs van ondernemers, agrariërs en natuurbeschermers. Zij hebben elk hun eigen zetels en mogen mensen voordragen. Bij deze verkiezingen zijn er minder zetels beschikbaar voor de landbouw in de waterschappen, zodat ze gelijk aan het aantal voor natuurorganisaties zijn.

Waarom de waterschappen belangrijk zijn

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van het water in een bepaald gebied. Zij regelen bijvoorbeeld de waterstand, onderhouden de dijken en watergangen en zuiveren ons afvalwater. Ze hebben ook als taak om wateroverlast te voorkomen en het milieu te beschermen. Als enige land ter wereld heeft Nederland zijn polders een eigen bestuurslaag gegeven: 21 waterschappen beslissen over de waterhuishouding. En dat is belangrijk, want – zoals we in de introductie al schreven – gaat het niet goed met het Nederlandse oppervlaktewater.

De problemen komen volgens dit rapport door:

  • Verontreiniging door chemische stoffen uit landbouw en industrie
  • Te hoge nutriëntenbelasting (stikstof, fosfor)
  • Te snel afvoeren van water (hydrodynamiek)
  • Te veel onttrekking van grondwater

Verontreinigingsheffing

Sinds 1970 staat er een prijs op elk gram vuil dat het oppervlaktewater bereikt. Dit is de zogenaamde verontreinigingsheffing. Hierdoor nam de industriële vervuiling enorm af, maar boeren betalen – anders dan industriële ondernemers – volgens onderzoek van Follow the Money niet voor de verontreiniging die ze veroorzaken.

De agrarische lobby is goed vertegenwoordigd in de waterschappen. Waterschappen pompten langdurig water weg in laagveen om de intensieve veehouderij te faciliteren. Door een lagere grondwaterstand groeit er meer gras op het veen. Dat gras snel en efficiënt zaaien en oogsten gebeurt door zware machines, die alleen het land op kunnen als het grondwaterpeil laag genoeg is, scheef het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al in 2016. 

Laagveen is een soort moeras. Door water weg te pompen, komt de bovenste laag droog te staan en is het mogelijk om er op te bouwen en eten te verbouwen Alleen verdwijnt die bovenste laag langzaam, waardoor het veen ‘oxideert’ en uiteenvalt in onder meer CO2, stikstof, en lachgas. Maar het heeft ook als effect dat heel veel huizen problemen krijgen met hun fundering, doordat de bodem daalt.

De bodem daalt

En boeren worden nauwelijks gemotiveerd om actie te ondernemen en iets aan de slechte waterkwaliteit te doen. Ook al zijn zij zich ook heel bewust dat er iets moet veranderen. Toch komt er op korte termijn geen prikkel voor de boeren, want de conceptwet van minister Harbers om het belastingstelsel van de waterschappen te hervormen, bevat niets over heffing op agrarische vervuiling. Als de waterkwaliteit alleen niet voor 2027 verbetert, kan de Europese Commissie dwangsommen en boetes opleggen.

5 redenen om te stemmen

  1. Bescherm de natuur in jouw provincie
  2. Stimuleer het gebruik van duurzame energie via de provincie
  3. Bescherm de kwaliteit van het oppervlaktewater en alle planten en dieren die daarin leven
  4. Stimuleer het gebruik van Openbaar Vervoer in plaats van de auto
  5. Beslis meteen mee over de leden van de Eerste Kamer

Weet je nog niet welke partij past bij jouw ideeën? Vul dan nog snel het kieskompas in.

Over de schrijver